• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถาบันการอาชีวศึกษา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ แห่งทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ แห่งทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 

 

 

 

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... โดยได้กำหนดให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ดังนี้

๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สถานศึกษาชีวศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม ๒๑ แห่ง

๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี รวม ๑๙ แห่ง

๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รวม ๑๘ แห่ง

๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ รวม ๒๑ แห่ง

๕ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๒๕ แห่ง

๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม รวม ๑๗ แห่ง

๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง รวม ๓๐ แห่ง

๘ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง รวม ๒๓ แห่ง

๙ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวม ๒๖ แห่ง 

๑๐ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด รวม ๒๐ แห่ง

๑๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู รวม ๒๐ แห่ง

๑๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร รวม ๙ แห่ง

๑๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์  รวม ๓๑ แห่ง

๑๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๒๐ แห่ง

๑๕ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ รวม ๓๑ แห่ง

๑๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รวม ๒๐ แห่ง

๑๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ รวม ๒๒ แห่ง

๑๘ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม ๒๕ แห่ง

๑๙ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี รวม ๑๗ แห่ง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน