• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ศธ.เตรียมจัดซื้อหนังสือแบบเรียนแจกนักเรียน ป.1-ม.3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงเรื่อง การสนับสนุนหนังสือแบบเรียนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รมช.ศธ. กล่าวว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ชุดที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ ศธ.จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ๕ วิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ ที่อยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนอยู่จำนวนร้อยละ ๓๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งประเทศ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
สำหรับนักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพฐ.จำนวน ๑๓ ล้านคน จะมีเด็กจำนวนครึ่งหนึ่งหรือจำนวนกว่า ๖ ล้านคน ที่จะได้รับการสนับสนุนหนังสือแบบเรียน โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อรับหนังสือเรียนไปแล้ว ในปีต่อไปต้องนำหนังสือให้เด็กรุ่นน้องเรียนต่อ เพราะถือว่าคนที่ขาดแคลนควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากคนทั่วไปก็ได้รับเงินอุดหนุนอยู่แล้ว เรื่องนี้ถือว่ายุติธรรม เนื่องจากเด็กที่จะได้รับหนังสือเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์

ส่วนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รัฐได้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับเพียงคนละ ๔๖๐ บาทต่อปี ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้คนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อปี และเชื่อว่าเมื่อ ศธ.ได้สนับสนุนหนังสือแบบเรียนให้แล้ว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก

รมช.ศธ.กล่าวสรุปว่า ในปีหน้าไม่ต้องจัดซื้อหนังสือแบบเรียนอีก เพราะจะใช้หนังสือของรุ่นนี้ แต่อาจมีการซื้อเพิ่มเติมในปีถัดไป ซึ่งไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะการให้หนังสือสามารถเวียนใช้กันได้ แต่หากเป็นแบบฝึกหัดก็ต้องซื้อต่างหาก ขณะนี้เรื่องได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว และจะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่านักเรียนจะสามารถใช้หนังสือได้ภายในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๐.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน