• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
วางศิลาฤกษ์อาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒ รมว.ศธ.กล่าวว่าโครงการก่อสร้างอาคารแห่งนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖ ซึ่งขณะนั้นกรมศิลปากรยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ.เมืองพังงา - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒

 

 

 

 

นายเขมชาติ เทพไชย รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงานว่า ระหว่างปี ๒๕๓๖-๒๕๔๔ กรมศิลปากรได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ จ.พังงา จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมฯ บนพื้นที่ ๒๐ ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา ซึ่งเป็นที่ดินกรมป่าไม้ อนุญาตให้กรมศิลปากรใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยฯ  ต่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา แต่โครงการได้ชะลอไปจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่งปี ๒๕๕๒ จึงได้รับงบประมาณรายจ่ายจากรัฐบาลจำนวน ๑๘๘ ล้านบาท โดยมีกิจการร่วมค้า แปลน เอ็นเทค เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในการดำเนินการก่อสร้าง

รมว.ศธ.กล่าวว่าโครงการก่อสร้างอาคารแห่งนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖ ซึ่งขณะนั้นกรมศิลปากรยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ชะลอโครงการไประยะหนึ่งเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามกรมศิลปากรยังคงสานต่อเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และด้านมรดกทางธรรมชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง จึงหวังว่าโครงการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในพื้นที่ และเสริมสร้างคุณภาพทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่น

รมว.ศธ.ยังได้กล่าวถึงการทำงานของ ศธ.ที่มีโครงการต่างๆ ปรากฏมากมาย เช่น โครงการโรงเรียนดี ๓ ระดับ ที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนจำนวน ๑๐,๐๐๐ โรงทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนดีระดับสากล ๕๐๐ โรง ระดับอำเภอ ๒,๕๐๐ โรง และระดับตำบล ๗,๐๐๐ โรง, โครงการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี คือ ทุกห้องสมุดจะต้องมีหนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี, โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการพยายามให้มีสัดส่วนจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อเด็กนักเรียน จากปัจจุบัน ๔๐ เครื่องต่อนักเรียน ๑ คน เป็น ๑๐ เครื่องต่อนักเรียน ๑ คน, โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะทำให้สถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงประถมศึกษา วมทั้งทุกเขตพื้นที่การศึกษามีความเร็วสูงถึง 50 GB., โครงการซ่อมสร้างอาคารเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ ยกตัวอย่างเช่นที่ จ.พังงา ปัจจุบันมีโรงเรียน ๑๗๐ กว่าแห่ง เดิมได้รับงบซ่อมสร้างเพียง ๕ ล้านบาทต่อปี แต่ขณะนี้ จ.พังงาจะได้รับงบมากกว่าร้อยล้านบาท เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมสร้างอาคารเรียนที่ชำรุดผุพัง เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศภายใต้งบไทยเข้มแข็ง, นโยบายฟรี ๕ อย่าง คือ เรียนฟรี ติวฟรี นมฟรี อาหารกลางวันฟรี และผู้พิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี เป็นต้น..

  
 รมว.ศธ.กับรองอธิบดีกรมศิลปากรทั้ง ๒ ท่าน และ ผวจ.พังงา (เสื้อน้ำตาล) 
   
  
  
 รมว.ศธ.กล่าวกับประชาชน นักเรียน ที่เข้าร่วมงาน 
   
  
 รมว.ศธ.ตรวจสถานที่ก่อสร้างบนพื้นที่ ๒๐ ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 
   
  
 ชมนิทรรศการแบบแปลนการก่อสร้าง 
   
  
 กับนักเรียนและผู้ปกครองหน้าสถานที่ก่อสร้าง 
   
 

ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน