• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
รมว.ศธ.มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพอาเซียน
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน จำนวน ๗ ราย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ชนะเลิศวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน พิมพ์

รมว.ศธ.มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพอาเซียน


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน จำนวน ๗ ราย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคให้มีความเจริญรุ่งเรือง ศธ.จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรอบรู้ ทั้งทางด้านสติปัญญา รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สมดั่งคำขวัญที่ว่า “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบให้แก่เยาวชนของชาติในโอกาสวันเด็กปี ๒๕๕๒ ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สุดยอดอาเซียน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ที่จังหวัดภูเก็ต ศธ.ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตสำนึกความเป็นอาเซียนให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มพลังสำคัญในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมในอนาคต การจัดประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชน จึงนับเป็นแนวทางสำคัญสำหรับเยาวชนไทย ในการถ่ายทอดภาษาศิลปะ ความรุ่มรวยทางอารมณ์ จินตนาการ และมุมมองเยาวชนในการสร้างอาเซียนให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขและมีสันติภาพสืบไป

รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ และร่วมเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคนที่รักงานศิลปะ ได้หมั่นฝึกปรือฝีมือและทักษะการวาดภาพ ให้มีความชำนาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรี ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้าในการสร้างงานศิลปะควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้แสดงความชื่นชมต่อครอบครัว ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนสนับสนุนและผลักดันเยาวชนจนประสบความสำเร็จ และขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และศิลปินที่มีชื่อเสียง ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน และถ่ายทอดมุมมอง เพื่อร่วมสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นดินแดนที่มีอัตลักษณ์ ภายใต้ความแตกต่างทางเชื้อชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน