• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ลูกเสืออาสา กกต.
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัด ศธ.,เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมกับกรรมการการเลือกตั้ง สานต่อโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา(ในฐานะประธานที่ปรึกษาร่วม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชั้น ๑๐ อาคารศรีจุลทรัพย์ โดยมีนางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัด ศธ., คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ., นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม

 

 

"ในปี ๒๕๕๑ จะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒,๐๘๑ แห่ง คือ การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น สำนักงาน กกต.
จึงต้องการสานต่อความร่วมมือกับ ศธ.
และสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
"

 

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่สำนักงาน กกต.ได้ลงนามความร่วมมือกับ ศธ.ดำเนินโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ลูกเสืออาสา กกต.ได้มีกิจกรรมในการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น การจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รวมทั้งการฝึกอบรมและจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.ในทุกจังหวัด ซึ่งลูกเสืออาสา กกต.ได้ปฏิบัติงานในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการให้บริการแก่ประชาชนในการเลือกตั้งล่วงหน้าและในวันเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., และการเลือกตั้งท้องถิ่นปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

ขอให้ ศธ.สานต่อโครงการรับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ

ในปี ๒๕๕๑ จะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒,๐๘๑ แห่ง คือ การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น สำนักงาน กกต.จึงต้องการสานต่อความร่วมมือกับ ศธ.และสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยจะจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๓๘๒ คน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในส่วนของ ศธ. รวม ๓๓๗ คน ประกอบด้วย ผอ.หรือ รอง ผอ.สพท. ๑๘๕ คน, ผอ.สถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ สังกัด สพฐ.๑๕๒ คน พร้อมทั้งจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดๆ ละ ๑ โรงเรียน

นอกจากนี้ โดยกกต.ยังจะขอความร่วมมือมายัง ศธ.จัดทำโครงการนักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตยช่วยงาน กกต.ในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยขอให้ ศธ.ให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เตรียมอบรมการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๔ ช่วงชั้น

กกต.ยังได้ชี้แจงในที่ประชุมด้วยว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับกันในสังคมโลก โดยยึดหลักการของอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน จึงจะมีการจัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนประชาธิปไตย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๔ ช่วงชั้น) สำหรับครูอาจารย์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อพัฒนาความรู้ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ และพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนผาสุกต่อไป และในปีนี้จะมีการจัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนดังกล่าวต่อไปด้วย

ศธ.ยินดีให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่อไป

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า รู้สึกยินดีที่ ศธ.ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยงานราชการแรกและหน่วยงานเดียวที่ กกต.ให้ความสนใจร่วมมือกันต่อไป เพราะ ศธ.เองก็ต้องการปลูกฝังและฝึกเด็กให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตในระยะยาว เมื่อเติบโตขึ้นไม่ให้คอรัปชั่น หรือซื้อสิทธิ์ขายเสียง จึงจะให้ความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวกับ กกต.เป็นอย่างดีต่อไป ซึ่ง ศธ.มีบุคลากรจำนวนมากทั่วประเทศที่จะมีส่วนร่วมมือกันในทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งของชาติ.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

 

 
  
  
  
 

คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จาก กกต., สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และ ศธ.

 
    
  
 

ประธาน กกต.มอบของที่ระลึกแก่ รมว.ศธ.และปลัด ศธ. รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจาก ศธ.

 
    
 

ภาพ บัลลังก์ สำนักงานรัฐมนตรี