• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สมาคมรอง ผอ.สถานศึกษา

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ที่ห้องประชุม MOC

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ที่ห้องประชุม MOC

นายปณิธาน ณ นคร นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน ๒๐ คน ได้เยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติ ๔ ข้อคือ

การจัดโครงสร้างการบริหารงานใน ศธ. โดยแยกหน่วยงานการจัดการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแยกออกจากกัน

 
 

"จะพยายามดูแลทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง ขอให้ทุกคน
ยึดนโยบายของ ศธ.ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ของชาติ การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีศักยภาพ ผลิตมันสมองที่ดี
ที่มีคุณภาพให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในสังคม
"

 

การโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม ไม่ควรย้ายผู้บริหารจากโรงเรียนประถมศึกษามาเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเพิ่มขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยการสอบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ควรให้มีการสอบข้อเขียนน้อยลง แต่ให้เพิ่มประสบการณ์ทำงานหรือเวลาการครองตำแหน่งด้านบริหาร

 

 
  
 

ภาพ นวรัตน์ สำนักงานรัฐมนตรี

 

รมว.ศธ.กล่าวว่า ในส่วนที่เป็นเรื่องด้านกฎหมายจะต้องทำการศึกษาก่อน และจะพยายามดูแลทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง ขอให้ทุกคนยึดนโยบายของ ศธ.ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของชาติ การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ ผลิตมันสมองที่ดี ที่มีคุณภาพให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาของเด็ก เพราะจุดมุ่งหมายของ ศธ.คือ เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้นำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปได้.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน