• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ระเบียบหักเงินชำระหนี้เงินกู้
รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลงวันที่ 29 มกราคม 2551

นายวิจิตร ศรีสอ้าน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

ตามที่ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีสวัสดิการภายในส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก หรือเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีหลากหลายประเภทนั้น เพื่อให้การดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีความชัดเจนถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้


 

"อ่านรายละเอียดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ
ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑"

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ศธ.จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

เงินเดือน หมายความรวมถึง เงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นในลักษณะเดียวกับเงินเดือน

เงินบำเหน็จบำนาญ หมายความว่า เงินบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนราชการผู้เบิก หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดิการภายในส่วนราชการ หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นสำหรับส่วนราชการต่างๆ

สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ข้อ ๔ การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๖ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ โดยจะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นเรื่องขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลังสามเดือน เพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) มีหนังสือยินยอมการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์

ข้อ ๗ ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ   เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์ แต่ทั้งนี้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(๒) ร้อยละ ๑๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(๓) ร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

(๔) ร้อยละ ๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

(๕) ร้อยละ ๓๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘ กรณีข้าราชการโอนหรือย้ายสังกัด และมีหนังสือยินยอมการหักเงินให้ไว้กับสังกัดเดิมอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือเอาหนังสือยินยอมหักเงินดังกล่าว มีผลบังคับใช้กับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ของหน่วยงานที่สังกัดใหม่ต่อไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ ๙ กรณีข้าราชการที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ หรือมีหนังสือยินยอมการหักเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ไว้แล้ว ก็ให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงิน เพื่อชำระหนี้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์จนเสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่เหลือให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญต่อไป

ความตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินด้วย

ข้อ ๑๐ การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้รับอนุมัติให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้โดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้เป็นความผิดทางวินัย

นอกจากการดำเนินการทางวินัยแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาตัดสิทธิผู้นั้นในการที่จะขอให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ในคราวต่อไปด้วย

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาตามระเบียบนี้.