• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในทุกสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในทุกสถานศึกษาและคัดเลือกสถานศึกษาตัวอย่างประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80 แห่ง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาศพระชนมายุ 80 พรรษา

        กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบชุด E - book แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงฉบับปฐมฤกษ์จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประกาศเจตนารมณ์เผยแพร่ชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าคัดเลือกสถานศึกษาตัวอย่างประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80 แห่ง ภายในปีนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นดอกผลแห่งความพากเพียรของบุคลากรทางการศึกษาและเป็นรูปธรรมแห่งจิตวิญญาณของครูที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบทั้งแนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงสู่เยาวชนของชาติผ่านการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงด้วยว่า ชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เป็นมรดกพระราชทานแห่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นผลงานจากความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครูอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาที่มีจิตอาสาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสถานศึกษาและเยาวชน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน
"ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าด้วยเนื้อหาสาระของชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละช่วงชั้น ตามความเหมาะสมของแต่ละสภาพภูมิสังคม จะเป็นเหมือนกับการตอกเสาเข็มแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความมั่นคง แข็งแรงลงในตัวนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้เยาวชนของเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานความคิดและวิถีปฏิบัติตามแนวทางแห่งความพอเพียงอย่างเข็มแข็งอยู่เต็มตัว"

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยอีกว่า ชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะถูกนำไปใช้ในระบบการศึกษาของชาติทันทีในภาคการเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานี้ ทั้งในสถานศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน รวมไปถึงสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาอื่นๆ ภายใต้ การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้จะได้มีการคัดเลือก สถานศึกษาตัวอย่างประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 80 แห่ง เพื่อเป็นของขวัญถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน วโรกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริฐพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี้

         โอกาสเดียวกันนี้ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า การจัดทำชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทุ่มเททำงานร่วมกันอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเทของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูจิตอาสา จากสถานศึกษาทุกสังกัด ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสถานบันการศึกษาและเยาวชน

       "ในกระบวนการจัดทำชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ครูที่เกี่ยวพันกับการเรียนการสอนโดยตรง เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตร เรื่อยไปจนถึงเนื้อหาสาระของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการบูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทุกวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงทำให้มั่นใจได้เต็มที่ว่าชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะเป็นชุดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับแต่ละภูมิสังคม"

         ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ชี้แจงว่า ชุดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันจัดทำขึ้นมีอยู่ด้วยกัน 6 เล่ม ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน

*****************************************

ศศิพิชญ์/ข่าว