• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการยกระดับค่ายลูกเสือให้เป็นศูนย์การจัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งพัฒนารายได้ รวมทั้งการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 ตลอดจนการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โครงการเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านศรีเนรูห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จังหวัดเชียงใหม่

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ประกอบด้วยนายสุเทพ พรหมวาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม นายอิสระ เสียงเพราะดี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการขอความร่วมมือสนับสนุนการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นางสุทธศรีวงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานภาษาไทยกับเพลง ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสตรีวิทยา ร่วมกับ กลุ่มดุริยางค์สากล กรมศิลปากร ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

หน้า 2 จาก 26