• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ”ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้แก่เด็กและเยาวชน วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง)  โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ   ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมได้รับทราบการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อของขวัญ “เรียนรู้…สู่อาชีพ” และอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชม "ของขวัญปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้ประชาชน" พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ ศธ.ในภาพรวม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยนำคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ ASEAN International Mobility for Students หรือ AIMS ครั้งที่ ๘(The 8th Review Meeting of AIMS Programme)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและที่จะดำเนินการต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อนายยงยุทธ ยุทธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมของขวัญปีใหม่” ที่จะมอบให้ประชาชนตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการคืนความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนทุกระดับให้มีความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกอย่างสมบูรณ์ ด้วยการจัดโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”สัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานครเน้นให้ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่จำเป็น ผ่านการเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558

รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยม Coaching Lab สพฐ.

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเยี่ยมและสังเกตการณ์การอบรมสัมมนา ซึ่งรศ.ประภาภัทร นิยม ได้เชิญพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย พบปะและพูดคุยกับคณะผู้เข้ารับการ Coaching Lab โดยรมว.ศึกษาธิการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษาและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาว่า “โครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงนักเรียนหรือผู้เรียน การเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทั้งจากบนไปล่างและจากล่างไปบนจึงต้องดำเนินการไปพร้อมๆกัน ตนคิดว่า หากเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีศักยภาพพอที่จะรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง หลักสูตร งบประมาณ บุคลากร ก็จะสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ระบบการเรียนการสอนที่มีปัญหาก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละภูมิภาค”

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถ “โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

หน้า 2 จาก 20