• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

หารือแนวทางในการปรับใช้คู่มือและดีวีดี “ The Way to Happiness” หรือ “หนทางสร้างสุข” ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับนางมาลินี ประมวญรัตน์ ประธานองค์กรไดอะเนติกส์ และคณะ โดยมี นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม โดยในการหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอคู่มือและดีวีดี “ The Way to Happiness” หรือ “หนทางสร้างสุข”พร้อมทั้งแนวทางในการปรับใช้คู่มือดังกล่าวในถานศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงข้อพึงปฏิบัติในการใช้ชีวิต รวมทั้งการส่งเสริมศีลธรรม และจริยธรรม วันที่ 18พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ อิชยา/สรุป ศุภชัย/ภาพ กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และคณะผูจัดงานร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน"มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ ลาดหน้าอาคาร สพฐ.4สำหรับงาน"มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และคณะทำงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่โรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

17 พฤศจิกายน 2557 : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิภาคี เพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กับ หอการค้าไทย โดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยนายพงษ์ศักดิ์  จักษุเวช ประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล

 

ออท.เกาหลีเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายมุน ซงโม (H.E. Mr. Mun Song Mo) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2557 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสุรชัย ขันอาสา) เพื่อหารือการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และเป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่หน่วยรับตรวจ ในเขตตรวจราชการที่ 18  เพื่อได้ทราบทำความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival ) เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10  โดยมีพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,  ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,  สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย,  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),  ผู้บริหารผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษกจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา, 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีต้อนรับ   H.E. Mrs. Chua Siew Sanเอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยม  คาราวะ พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาสัย  รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 2 จาก 27