• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาได้ดำเนินการบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจง เช่น การพัฒนาครู โครงสร้างแต่ยังไม่มีการพูดถึงทิศทางการดำเนินงานในภาพรวม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยให้จัดตั้งทีมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาภาพรวมทุกระบบของการศึกษา ตั้งแต่โครงสร้างองค์กร บุคลากร ทั้งบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ข้าราชการครูทุกระดับ นักเรียนนักศึกษา และระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อวางแผนการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาต่อไป

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO Congress ภายใต้หัวข้อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปรับเปลี่ยน :คิดใหม่ ทำใหม่ด้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมสู่ การรวมตัวของภูมิภาค ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แก่โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอะเดียรติค พาเลช กรุงเทพฯ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195 ผนึกยูเนสโกร่วมผลักดันอนาคตการศึกษาภายหลังปี 2558ชูปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างเด็กไทยมีทักษะ ศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมเป็นพลเมืองโลก

รมว.ศธ.หารือกับคณะกรรมการคุรุสภา

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมหารือกับคณะกรรมการคุรุสภา โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภาและกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

 

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองตราด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ที่มาเยี่ยมคาราวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผู้บังคับบัญชาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 40 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19” ภายใต้แนวคิด “ก. เอ๋ย ก. ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

หน้า 2 จาก 23