• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อ"พระพุทธโลกเชษฐ์สำเร็จวิเศษาสีติกิตยานุสรณ์" ณ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครูและนักเรียน เฝ้ารอรับเสด็จฯ

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 15,441 โรงทั่วประเทศ รวมทั้งขยายเวลาดำเนินโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เฉพาะปีการศึกษา 2558 ออกไปก่อน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ศธ. ร่วมเปิดงานและชมนิทรรศการภายในงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 22/2557

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม 2557

กระทรวงศึกษาธิการ จัดเวทีสาธารณะ : ปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และขับเคลื่อนการศึกษาในเชิงรุก นำไปสู่ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ที่สอดคล้องกับ Roadmap การปฏิรูปประเทศไทย

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีผู้แทนจากกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอช้างกลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนทั้ง ๖กระทรวง ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน ที่กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงศึกษาธิการในชื่อตอน การสร้าง...ที่กลับมา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น ๕ กรุงเทพมหานคร

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพฐ. ๒ อาคาร สพฐ. ๕ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมด้วย Dr. Hans – Dieter รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกภาษา สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ

หน้า 2 จาก 49