• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557ณ หอประชุมกองทัพเรือโดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

ปลัดศธ.เปิดโครงการ ASEAN CITIZENSHIP”

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน : การพัฒนาศักยภาพคนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ (ASEAN CITIZENSHIP) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เห็นชอบรับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558* วงเงินทั้งสิ้น2,575,000 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 25/2557

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 18สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-10.15 น. โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบีอำเภอหาดใหญ่ โดยมีสาระสรุปสำคัญ ดังนี้


ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ โดยมีผู้แทนผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการ ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกยุวกาชาดและเยาวสตรี และผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ปี 2557 แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ทุกระดับชั้น จำนวน 50 ทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายมานูเอล เอดัวร์โด โดส ซันโตส เอ ซิล-บา บราโบ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัภลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในการพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

หน้า 2 จาก 52