• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบีอำเภอหาดใหญ่ โดยมีสาระสรุปสำคัญ ดังนี้


ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ โดยมีผู้แทนผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการ ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกยุวกาชาดและเยาวสตรี และผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ปี 2557 แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ทุกระดับชั้น จำนวน 50 ทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายมานูเอล เอดัวร์โด โดส ซันโตส เอ ซิล-บา บราโบ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัภลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในการพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณเวทีหน้า ศธ. ถนนราชดำเนินนอก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2558 (Ministerial Forum on Education Beyond 2015) และงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Education Conference : APREC) เมื่อค่ำวันที่ 7 สิงหาคม 2557

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๘๒ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวง เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถอดสลักข่าว เรื่อง “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีนางสาวจิรภา สีตาบุตร เป็นพิธีกรรายการ ออกอากาศ เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๑.๒๕ น.

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับMr. Qian Tang ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกด้านการศึกษา ในระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Education Conference : APREC) เมื่อวันที่6 สิงหาคม 2557

หน้า 2 จาก 52