• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ครั้งที่ 5/2557

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557 พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

รมว.ศธ.ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 6/2557

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์มาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมรับทราบการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ ศธ. การขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับครูอาชีวศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 6 แห่ง ที่ถูกลอบวางเพลิงจนได้รับความเสียหาย

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 และเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมว.ศธ.มอบนโยบาย สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้บริหาร สพฐ. โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2557 ที่อาคาร สพฐ. 4

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ได้วางพวงมาลัยถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ศาลาศิริราช 100 ปี

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ในประเด็นความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ด้านการศึกษา

หน้า 2 จาก 22