• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๒๘ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการแถลงข่าว งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีไทย พลังสามัคคี...สู่สากล” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท ความรู้ ความสามารถของสตรีไทย โดยมี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๘ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน" เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยจัดสัมมนาระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๓ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ปี ๒๕๕๗" ภายใต้แนวคิด “พระคุณแม่ พระคุณแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว และนางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๓ ก.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่นำเสนอผลงานด้านวิชาการของ สท. และองค์กรเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทัศนะ และประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน ณ ห้อง Miracle Grand Convention Hall โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๒ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป เป็นประธานเปิดงาน ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังชาติเชื้อ เยาวชนไทย” ภายใต้โครงการปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (๑๘ ก.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)จัดการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีร่วมสร้างความสุขสู่สังคม”โดยมี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธี ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๘ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมของภาคประชาชนโดยการสร้างความตระหนักรู้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๒” เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในด้านความคืบหน้า การดำเนินงานล่าสุด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับ พลเรือตรีปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำสารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงในฝ่ายสังคมจิตวิทยา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดทำภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น ๕ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน "การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ" ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  มหานาค กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 13