• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๔ ก.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ในบริเวณสถานสงเคราห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิด “การแข่งขันแรลลี่สื่อมวลชน เพื่อสตรีและครอบครัว SEASON 3 ประจำปี ๒๕๕๗” ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัวแก่สื่อมวลชน โดยจัดระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม ระยองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันนี้ (๓ ก.ค. ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมหารือเรื่อง"รายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๗ ของสหรัฐอเมริกา" เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏใน TIP Report รวมถึงหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘  อาคารหลังใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๗ มิ.ย. ๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธาน การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ "เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Creative Equality Towards Inclusive Society)” ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยของการค้ามนุษย์ และแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น ๒ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๕๗) เวลา ๑๒.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการแถลงข่าวประเด็นเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และกรณีที่ประเทศไทยถูกกระทรวงต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ปรับลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 3 ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้อง ESCAP HALL ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลังใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายการทำกรอบงบประมาณที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับในปี ๒๕๕๘ โดยกรอบวงเงินที่ได้รับประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท) และจากกรอบวงเงินที่ได้รับ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต้องนำมาทำงบประมาณตามภารกิจของกระทรวงฯ ซึ่งการทำงบประมาณต่างๆ ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในด้านต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับประชาชน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การช่วยกระตุ้นด้านระบบเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า การดูแลให้เกิดความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พิจารณาการทำงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อให้การทำงานร่วมกันกับกระทรวงต่างๆ สำเร็จบรรลุผลตามงบประมาณที่มีอยู่ โดยกระทรวงฯ มี ๓ ประเด็นที่รับผิดชอบ คือ ๑) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ๒) ปัญหาการค้ามนุษย์ และ ๓) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะต้องขับเคลื่อนภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการตามกรอบวงเงิน

วันนี้ (๒๔ มิ.ย. ๕๗) เวลา ๑๑.๓๐ น. นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (๒๓ มิ.ย. ๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. นางรัชนี สุดจิตร์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พม.เคลื่อนที่ :พม. ประสานชุมชน คืนความสุขให้คนสงขลาณ โรงเรียนวัดเถรแก้ว ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันนี้ (๒๑ มิ.ย. ๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่กรุงเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด การประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป พร้อมบรรยายพิเศษ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ผ่านระบบ VDO Conference มาที่ประเทศไทย ณ ห้องริบบิ้นขาว ชั้น ๓ ตึกสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 12