• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum – WEF) ประจำปี ๒๕๕๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า ตนในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในที่ประชุม ตนได้กล่าวถึงการดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพของสตรีผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้ ประเทศไทยตระหนักดีว่าการเสริมพลังสตรีไม่อาจขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนอคติทางเพศ และการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี เพื่อให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มความสามารถ

หน้า 10 จาก 10