• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๑๙ ธ.ค.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว และเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน ๕๐ ราย และผ้าห่ม กันหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันนี้ (๑๙ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๘ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ ว่า การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานในที่ประชุมถึงแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งขณะนี้พื้นที่ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นมาก โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมีการมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวแล้ว ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตนและผู้บริหารกระทรวงฯ จะลงพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี .ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ซึ่งเป็นกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันตามกระบวนการสวัสดิการสังคม ๗ ประเภท ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ ความมั่นคงทางสังคม บริการทางสังคม นันทนาการ” และเป็นของขวัญอีกหนึ่งชิ้นที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบให้ประชาชน ในโครงการ "๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน”

วันนี้ (๑๗ ธ.๕.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานในงานสมัชชา "สวัสดิการชุมชนคืนความสุขสู่ชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา และวางแผนขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนในปี ๒๕๕๘ ตามยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ โดยมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๗ ธ.ค.๕๗) เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี "การรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากหอการค้าไทย–จีน” เพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจน และประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางภัยหนาว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๗ ธ.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๖ ธ.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๕ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ที่ ๕๙/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๕ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ "ชุมชนต้นแบบอารยะสถาปัตย์การออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” เพื่อทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคนพิการจะได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ณ ท่าเรือใต้สะพานพระราม ๔ เทศบาลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (๑๓ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน "๒๐ ของขวัญ พม.มอบสู่ประชาชน”เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยภายในงาน มีการเปิดตัวของขวัญชิ้นที่ ๑ "ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ โฉมใหม่ ทำก่อน ทำจริง ทำทันที” มีการร่วมแสดงพลังของภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทันท่วงที การปล่อยขบวนรถศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCCสายด่วน ๑๓๐๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพฯ ได้รับทราบช่องทางการขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาทางสังคม มีการจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง เพื่อส่งความสุขให้ประชาชน ณ บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 22