• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๒๓ ก.ย.๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นแก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เป็นการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทำให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

วันนี้ (๒๓ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กรมประมง กรมเจ้าท่า สำนักงานอัยการสูงสุด กองทัพเรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงที่ถูกหลอกไปทำงานที่อินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงเป็นประธานเปิด"งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”และพระราชทานรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๗ ราย โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารกีฬาเวส์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดง กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๒ ก.ย.๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี ๒๕๕๘ มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน และการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นนโยบายที่เกิดจากการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบอย่างแท้จริง” ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม ๒-๓ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๒ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศจำนวนกว่า ๕๐๐ คน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผลักดันนโยบายรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ๒ - ๓ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๒ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๙ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๗ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา จำนวน ๓๒ คน ที่จังหวัดพังงา ว่า ผู้เสียหาย ทั้ง ๓๒ คน ประกอบด้วย ชาวบังกลาเทศ ๒๗ คนและชาวพม่า ๕ คน ได้รับการช่วยเหลือจากการเข้าจับกุมของ พ.ต.ท.ทวี จันทร์แก้ว สว.สส.สภ.คุระบุรี ( หัวหน้าชุดจับกุม ) พร้อมชุดจับกุมสถานีตำรวจภูธรคุระบุรี จากการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับ และจากการสืบสวนทราบว่า จะมีกลุ่มผู้ลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวผ่านตามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะไปส่งในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ดักซุ่มรออยู่ตามเส้นทางดังกล่าว ได้เห็นรถยนต์จำนวน ๒ คัน ตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้ไล่ตามสกัดและได้ทำการตรวจค้นพบบุคคลต่างด้าวชาวโรฮิงญา คันที่ ๑ จำนวน ๑๓ คน และคันที่ ๒ จำนวน ๑๙ คน

วันนี้ (๑๘ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคม NGO ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน จำนวนกว่า ๗๐ คน อาทิ นพ.บรรลุ ศิริพาณิชย์  ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ศ.ดร.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 16