• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๒๑ ม.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหา แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๐ ม.ค. ๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยสร้างโอกาสด้านอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนทุกคน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) ได้เร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนพิการ ให้เป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ซึ่งกำหนดอัตราส่วน คนพิการ ๑ คน ต่อพนักงานที่ไม่พิการ ๑๐๐ คน

วันนี้ (๒๐ ม.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๙ ม.ค.๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” เพื่อเป็นการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดขึ้น ณ ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๙ ม.ค. ๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๙ ม.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการสวดมนต์ขอพรองค์พระธาตุพนม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างจิตสำนึกในค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวจากทุกอำเภอ จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันนี้ (๑๖ ม.ค.๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ”ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในค่ายทหาร เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับตามความต้องการและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๖ ม.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๕ ม.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ด้านสตรี) ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 25