• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
EXIM BANK ปล่อยกู้พาณิชยนาวีให้แก่เรือ MTR-2 ในกลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ สนับสนุนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งภายใต้ธงไทย

EXIM BANK ปล่อยกู้สินเชื่อพาณิชยนาวี 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพเรือสนับสนุนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งภายใต้ธงไทยของกลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ โดยตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพกองเรือไทย

EXIM Thailand provides merchant marine financing worth 9 million US dollars to Mermaid Maritime Public Company Limited (MMPLC) for the inspection, repair and maintenance services of MMPLC’s Thai-flagged offshore drilling vessel, in line with the government’s policy to promote Thai maritime business development.

  
นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ซ่อมแซมและตรวจสภาพเรือตามกำหนดระยะเวลา ทุกๆ 5 ปี (Special Periodic Surveys) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือขุดเจาะน้ำมัน MTR-2 (Tender Rig) ให้พร้อมรองรับงานในอนาคต ณ อาคารอรกานต์ ชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้

Mr. Kanit Sukonthaman, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mr. Chalermchai Mahagitsiri, Chief Executive Officer & Executive Vice Chairman of MMPLC, co-signed the credit facility agreement worth 9 million US dollars at Orakarn Building, Chidlom, on April 5, 2013. The loan objective is to finance MMPLC’s Special Periodic Survey (SPS) to enhance the efficiency of a tender drilling rig, titled MTR-2 to meet future service demands. 

 
EXIM BANK ให้สินเชื่อพาณิชยนาวีแก่กลุ่ม บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นในศักยภาพของ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ในกลุ่ม บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) โดยเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและงานขุดเจาะแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง มีฐานลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำระดับโลก เช่น Chevron การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเรือขุดเจาะ MTR-2 ซึ่งมีความสามารถในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจนถึงความลึกสูงสุดที่ 5,943 เมตร จะทำให้บริษัทมีความพร้อมและสามารถรองรับสัญญาระยะยาวได้ต่อไปในอนาคต ในขณะที่ความต้องการเรือประเภทนี้มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันมีจำนวนเพียง 47 ลำทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

MMPLC is a subsidiary of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA). Realizing MMPLC’s potential, EXIM Thailand has arranged this loan facility to help advance the development of MMPLC’s subsea engineering and tender rig drilling business for the offshore oil and gas industry. MMPLC’s client base includes leading international oil and petroleum companies such as Chevron. The loan objective is to support the maintenance and efficiency enhancement of MTR-2, which has a maximum drilling capacity of 5,943 meters in depth.  The SPS facility will enable MTR-2 to meet obligations under long-term service agreements, which will be forthcoming in light of the consistently increasing demands. To date, there are only 47 tender rigs around the world, mostly operating in Southeast Asian seas.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร EXIM BANK สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-7
 
For further information, please contact Public Relations Division, Office of Top Management
Tel. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ext. 1140-7

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง