• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างตามเดิมได้ไม่ต้อง Auction
กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ หากส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction ได้ก็ให้กลับไปดำเนินการตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2535  อย่างเดิม แต่ต้อง Check List ตามหลักเกณฑ์ก่อน

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  (กรอ.) เห็นชอบข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากการปฏิบัติตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction ของกรมบัญชีกลาง และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ตามความเห็นชอบของ กรอ.  และกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549  โดยหนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 นี้เป็นต้นไป  

นายพงษ์ภาณุ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สาระสำคัญของวิธีปฏิบัติ คือ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการ Auction โดยจะต้องตรวจสอบและตอบคำถามก่อน ว่า มีปัญหาอุปสรรคในการทำ และจำเป็นต้องใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ คือ
1. ต้องเป็นพัสดุที่ไม่มีการแข่งขัน หรือมีการแข่งขันน้อยรายซึ่งพิจารณาจากจำนวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง  ถ้ามีน้อยกว่า 3 ราย ก็ถือว่าไม่มีการแข่งขัน
2. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีรายละเอียดหรือการดำเนินงานที่ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพการก่อสร้างชั้นสูง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือหากสินค้าและบริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของสินค้าและหรือข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน จำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา
3. สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภท ระบบ IT ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบ  Software สำหรับใช้งานเฉพาะ มักเป็น Software ที่ต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ  แล้วจัดทำขึ้น 
4. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีความผันผวนทางด้านราคา  คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน  ราคาภายใน  30  วัน โดยระหว่างเวลา 30 วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 10 %  ขึ้นไ ป  ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีความผันผวนทางด้านราคา

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน จึงได้ซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม คือ
1. กรณีที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน  หากดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเกิดความล่าช้า เป็นผลให้ราชการเกิดความเสียหาย 
2. กรณีที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะหรือต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ รวมถึงกรณีที่สินค้ามียี่ห้อเดียวหรือมีผู้มีอาชีพรับจ้างเพียงรายเดียวด้วย
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ ได้

นอกจากนี้ ยังได้ลดอัตราการยึดหลักประกันซองใหม่จากร้อยละ 5 ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และกำหนดราคาเริ่มต้นในการจัดหาใหม่ สำหรับงานซื้องานจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โดยจะใช้วงเงินงบประมาณ หรือราคามาตรฐาน หรือราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นราคาเริ่มต้น  ในการจัดหาก็ได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ในส่วนของงานก่อสร้าง ยังคงให้ใช้
ราคากลาง เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดหา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  นายพงษ์ภาณุฯ กล่าว

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง