• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
การกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2552
นายกรณ์ จาติกวณิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า วานนี้ (1 กันยายน 2552) คณะรัฐมนตรี   มีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2552 ที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสระหว่างร้อยละ 0.5-3.0 ต่อปี

เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานให้แก่ภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคา ตามมาตรา 28/8 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน โดยทำความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและให้กระทรวงการคลังเสนอเป้าหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอเป้าหมายเงินเฟ้อประจำปี 2552 ที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสระหว่างร้อยละ 0.5-3.0 ต่อปี โดยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
(1) เป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2552 
(2) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการหารือร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาสและเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่ทั้งสองหน่วยงานจะเห็นสมควร
(3) กรณีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเคลื่อนไหวออกนอกช่วงร้อยละ 0.5-3.0 ต่อปี ตามที่ได้ตกลง ร่วมกันไว้ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินชี้แจงสาเหตุ แนวทางแก้ไข และระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะกลับเข้าสู่ช่วงที่กำหนดไว้โดยเร็ว รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร
(4) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงินอาจตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0-2273-9020 ต่อ 3316
โทรสาร 0-2618-3374

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง