• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สมาชิก กบข. ได้รับเงินคืน 7 วันทันที หลังเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
สมาชิก กบข. ได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทันที นับจาก กบข. ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เน้นใช้แบบฟอร์มรูปแบบใหม่ เพื่อยื่นเรื่องรับขอเงินคืนเท่านั้น 

นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงการยื่นเรื่องขอรับเงินคืนของสมาชิก กบข. ทั้งกรณีเกษียณอายุราชการปกติและกรณีการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด(Early Retire)ที่ผ่านมาว่า

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่า มีสมาชิก กบข. บางรายยังใช้เอกสารการขอรับเงินคืนแบบเก่า ซึ่ง กบข. ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนให้ได้ เนื่องจากปัจจุบัน กบข. ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ประกอบกับสมาชิกบางรายติดตามการขอรับเงินคืนเข้ามายัง กบข. ทันที ภายหลังยื่นเรื่องผ่านส่วนราชการต้นสังกัด ดังนั้น กบข. จึงขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบว่า กบข. จะสามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนได้หลังเอกสารครบถ้วนถูกต้องภายใน 7 วันทำการโดยสมาชิกสามารถเลือกวิธีการขอรับเงินคืนได้ทั้งในรูปแบบของเช็ค ธนาณัติ หรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

สำหรับแบบแบบฟอร์มใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก คือ แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (กบข. รง 008/1/2551) และเนื่องจากในปีนี้ กบข. ได้เปิดบริการทยอยรับเงินคืนหรือออมต่อเนื่องสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและประสงค์ให้ กบข. บริหารเงินต่อ ดังนั้นจึงเพิ่มแบบฟอร์มใหม่ ได้แก่ แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (กบข.บต 001/2551) และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (กบข.บต 002/2551) ในกรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรือความถี่ของการรับเงินคืน ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ปีละ 1 ครั้ง

สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการทยอยรับเงินคืนหรือบริหารเงินต่อเนื่องสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากเกษียณหรือออกจากราชการ สามารถเลือกรับเงินคืนจาก กบข.ได้ 5 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำนวนตามแบบเดิม แนวทางที่ 2 ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ แนวทางที่ 3 สมาชิกยังสามารถขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ แนวทางที่ 4 ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับ และแนวทางที่ 5 ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับก็ได้ 

ทั้งนี้ สมาชิก กบข.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง