• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภาเยี่ยมชมผลงาน “ การบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โชว์ผลงาน ตามเกณฑ์ TRIS ได้คะแนนสูงกว่าปีก่อน จาก 4.11 เป็น 4.58 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของคะแนนอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพการบริหารงานของธนาคารที่ดีขึ้น ส่งผลต่อตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงานมีคะแนนสูงขึ้นจากปีก่อน พร้อมนำเสนอผลงาน “การบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์” ต่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา นำโดย นายถาวร ลีนุตพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ในการเดินทางมาเยี่ยมพร้อมพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งในปี 2550 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ได้สรุปคะแนนตามเกณฑ์ประเมินผลงาน (TRIS) ของ ธอส. โดย ธอส. ได้คะแนนรวมสูงถึง 4.58 ซึ่งพิจารณาจากการดำเนินการตามนโยบาย ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วยบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
พร้อมกันนี้ นายขรรค์  ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส.ยังได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา ถึงความคืบหน้าของการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Core Banking System) ที่เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปลายปี 2550 ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังคงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ พร้อมรองรับการทำงานและการให้บริการที่เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริการที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจหลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการให้บริการทางการเงินด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รัฐบาล พนักงาน และสังคม


ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง