• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลางเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคำนวณบำเหน็จตกทอดใหม่  โดยให้นำเงินช่วย  ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ มารวมกับบำนาญรายเดือน เพื่อคูณ 30 เท่า เป็นเงินบำเหน็จตกทอดด้วย พร้อมปรับเงินบำนาญพิเศษให้ผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพเมื่อรวมกับเงินบำนาญปกติแล้ว ถ้าไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือน  ก็ให้ได้รับบำนาญพิเศษฯ เพิ่มจนครบ 15,000 บาท

นายมนัส  แจ่มเวหา  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้ใน 1 – 2 วันนี้  โดยมีการปรับวิธีการคำนวณเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทใหม่  จากเดิมที่คำนวณให้ 30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือนเท่านั้น  แก้ไขเป็นคำนวณจาก 30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)   ปัจจุบันมีผู้รับบำนาญที่จะได้รับผลในครั้งนี้ จำนวน 339,312 คน  โดยจ่ายเป็นเงินบำนาญ เดือนละ 4,600 ล้านบาท  และเงิน ช.ค.บ. เดือนละ 829 ล้านบาท   ซึ่งผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญบางรายได้รับเงินบำนาญไม่มากแต่เป็นเงิน ช.ค.บ.  มากกว่า เนื่องจากเดิมเงินเดือนหรือมีเวลาราชการน้อย  แต่เมื่อมีการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการก็จะมีการปรับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญด้วย   เช่น การปรับเพิ่ม 4 % ที่ผ่านมา    ดังนั้นจึงทำให้ทายาทได้รับเงินบำเหน็จตกทอดมากขึ้นกว่าเดิม ประมาณกันว่าปีหนึ่ง ๆ มีผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเสียชีวิตโดยเฉลี่ย 7,800 ราย  ซึ่งจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ประมาณ 18.798 ล้านบาทต่อปี

นายมนัสได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายดังกล่าวยังแก้ไขในส่วนของการจ่ายเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้แก่ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิที่ได้รับเงินบำนาญปกติรวมกับเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพแล้ว ไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือน ก็ให้ได้รับเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพเพิ่มขึ้นอีกจนครบ 15,000 บาทต่อเดือน โดยมีการวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำที่เหมาะสมกับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในปัจจุบัน  ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับบำนาญเหตุทุพพลภาพที่ได้รับเงินต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน  จำนวนประมาณ  3,000 คน  หากจ่ายเงินเพิ่มให้ครบ 15,000 บาทต่อคนต่อเดือนจะต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่ม 39 ล้านบาทต่อเดือน  

“สำหรับการจ่ายเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพกรมบัญชีกลางได้เตรียมคำนวณเงินที่จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามร่างกฎหมายฉบับนี้ไว้พร้อมแล้ว  เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับเมื่อใด  จะจ่ายเงินดังกล่าวได้ทันที”  นายมนัสกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง