• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ธ.ก.ส. เปิดโรงเรียนธนาคาร สร้างนายแบงก์รุ่นเยาว์

ธ.ก.ส. เปิดโรงเรียนธนาคาร เพื่อสนับสนุนการออมในหมู่เยาวชน พร้อมปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการทางการเงินการธนาคารอย่างถูกต้องและเป็นระบบแก่เด็ก ๆ หวังสร้างนายแบงก์รุ่นเยาว์สู่สังคม นำร่องโครงการแรกที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารเฉลิมพระเกียรติ ราชวินิต มัธยม  เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการจัดการทางการเงินการธนาคาร รวมถึงการส่งเสริมการออมสู่เยาวชนของชาติต่อไป หลังเสร็จสิ้นพิธี นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า จากการที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม  โดยสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างประหยัด บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุมีผล และรู้คุณค่าของเงินที่ได้รับจากพ่อแม่ผู้ปกครอง พร้อมกับให้เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้จักออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต หรือในยามที่จำเป็น ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม มีการออมเงินอย่างต่อเนื่อง และได้นำเงินดังกล่าวมาฝากในโครงการเงินออมเยาวชน กับ ธ.ก.ส. สาขานางเลิ้ง ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 337 ราย จำนวนเงินฝาก 469,631 บาท

ดังนั้น เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีสู่เยาวชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทางการเงินการธนาคารอย่างถูกต้องเป็นระบบ ธ.ก.ส. จึงมีนโยบายจัดทำโครงการต้นแบบโรงเรียนธนาคารขึ้นทั่วประเทศ โดยคัดเลือกให้โรงเรียนราชวินิต มัธยมเป็นต้นแบบโรงเรียนธนาคารเป็นแห่งแรก เนื่องจากมีศักยภาพ มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และระบบการจัดการที่ดี รวมทั้งนักเรียนเห็นความสำคัญในเรื่องการออม ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป  "การจัดทำโรงเรียนธนาคาร จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้งานธนาคารโดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริงจากโรงเรียนธนาคาร ซึ่งถือเป็นการปูพื้นฐานด้านทักษะการคิด การทำงานแบบบูรณาการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ หากโครงการนำร่องดังกล่าวประสบความสำเร็จ ธ.ก.ส. จะขยายไปยังโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศต่อไป”   


ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง