• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหารกระทรวงฯ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและผู้สนับสนุนชิ้นงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ ชั้น 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี

 

วันนี้ (19 ก.ย. 57) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ Call Center สายด่วน 1567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปแล้ว จำนวน 200 คน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรม 4 ภาค ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 2,288 คน แบ่งเป็น 4 ภาคๆ ละ 1 วัน โดยในวันนี้ (19 ก.ย. 57) ได้มีการจัดสัมมนาขึ้น ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นธารา จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จาก 20 จังหวัด จำนวน 784 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้กับจังหวัด "ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกำจัด โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน” เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทั้งสร้างวินัยของคนในชาติ มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์

นักบริหารระดับกลาง ศธ.

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ปลัดศธ.ร่วมงาน Thailand Innovation and Design 2014 Expo 2014

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน Thailand Innovation and Design 2014 Expo 2014 โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการรวมสุดยอดนวัตกรรม และการออกแบบเพื่อการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน

วันนี้ (๑๙ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557) จัดเก็บได้ 1,881,624 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 168,352 ล้านบาท

หน้า 1 จาก 297