• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

นายดุสิต  ผดุงศักดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง และนางกรรณิการ์  แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างศาลแขวงดอนเมืองและกรมคุมประพฤติ

 

 

วันนี้ (22 .. 57) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2557-2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ นายประสาท พาศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร.


 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในการปฏิบัติงานของภูมิภาค (พาณิชย์จังหวัด และการค้าภายในจังหวัด)  ณ กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

 

วันนี้ (22 ต.ค. 57) ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยดำเนินการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะเพื่อลดปริมาณขยะ และรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข คงมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและเมอร์ส-โควีจากประเทศระบาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือตลอดเวลา ผลการเฝ้าระวังยังไม่พบผู้ป่วยทั้ง 2 โรคในประเทศ โดยจะจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ แนะประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหากมีไข้ให้รีบพบแพทย์หรือโทรแจ้งหมายเลขสายด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เผย 3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีศักดิ์ศรี มีจิตสำนึก รักองค์กร ชู ตั้งศูนย์ Smart job Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการประสานงานให้คนไทยมีงานทำ อุทยานการเรียนรู้ด้านแรงงาน ย้ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ต้องทำงานร่วมกันให้เข้มแข็งเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจและความมั่นคง

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ เรื่อง การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม :หนทางการสร้างความปรองดองในสังคมไทย”พร้อมประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๒๕๒ ราย และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน ๑๘ องค์การ โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เสียภาษีจำนวนมากที่มีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลฯ แยกเป็นหน่วยภาษีต่างหากจากบุคคลธรรมดา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและชัดเจนสะท้อนถึงความสามารถในการเสียภาษี กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดให้มีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้าง หุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลฯ ขึ้นใหม่

หน้า 1 จาก 201