• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการร่วมกัน ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการร่วมกัน ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

 

 

วันนี้ (20 ต.ค. 57) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ได้มีการจัดการประชุม “การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด กับอีก 18 กลุ่มจังหวัด”
โดยมี พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ดร.พรชัย  รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาระบบสถิติ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน เพื่อนำไปสนับสนุนการตัดสินใจในพื้นที่ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 จนถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด มีการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำโครงการ แผนงาน แผนเงิน กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด สถิติจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 500 คน

วันนี้ (๒๐ ต.ค.๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "ลายน้ำทอง”ให้กับบุคคลต้นแบบจากสถานสงเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรมอันดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความสำเร็จ ของชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๐ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 57 นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างต่อผู้บริหารตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการดำเนินโครงการ ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจึงได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าติดต่อประสานงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณได้ กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากพบการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวขอให้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อุปถัมภ์ ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทุกประเภท มีเครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติทันสมัย + และเปิดสายด่วนหมายเลข 1669  จำนวน 3 คู่สาย รับแจ้งและให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพในระยะเร่งด่วน เพื่อเป็นรพ.ที่คุณอุ่นใจ ตลอด 24  ชั่วโมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    ประชุมผู้บริหารส่วนกลาง ภูมิภาค องค์กรในกำกับครบถ้วน    เพื่อขับเคลื่อน 10 นโยบายสู่การปฏิบัติเห็นผลใน 1 ปี เพื่อประชาชนไทยมีสุขภาพดีทุกวัย   โดยเตรียม 6 โครงการ มอบเป็นของของขวัญปีใหม่ประชาชน ได้แก่ การใส่รากฟันเทียม ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการกว่า 40,000 ราย   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ผู้ใหญ่ จัดทีมหมอประจำครอบครัวดูแลสุขภาพทุกครัวเรือน จัดทีมดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ผ่าตัดตาต้อกระจก และจัดหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

เกษตรฯ ร่วมกับเอฟ เอ โอ จัดงานวันอาหารโลกระดับประเทศประจำปี 2557 “ภายใต้แนวคิดปีสากลแห่งการเกษตรแบบครอบครัว” หวังกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพการเกษตรแบบครอบครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจในชนบ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะให้การต้อนรับ สำหรับเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดสระแก้ว ที่มีการคัดเลือกไว้ คือ พื้นที่ของตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ส่วนอีกพื้นที่ คือ บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ ซึ่งเคยมีการศึกษาพื้นที่ไว้และในเวลาต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ในตำบลป่าไร่ เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลและพิจารณาต่อไป

 

หน้า 1 จาก 195