• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

30 มีนาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์"  และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015) ภายใต้หัวข้อ   “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม –     2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม (ปขก.ยธ.)

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ องค์ความรู้สู่ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ประจำปี งบประมาณ 2558

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยนายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ที่บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมนักศึกษาและครูอาชีวศึกษากว่า 20,000 คน ให้บริการแก่ประชาชนฟรี ช่วงเดินทางเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 250 จุดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษายน 2558

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ แผ่ไพศาลทั้งในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทย ให้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า

“เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยังคงมีสัญญาณการชะลอตัวทั้งจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและการส่งออก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่สามารถขยายตัวในระดับ สูง และภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ นอกจากนี้ เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี”

30 มีนาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2558 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพรสุวรรณ ปลัดกระทรวงฯ และ ผู้บริหารทุกกระทรวง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

สาธารณสุข จัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนในจังหวัดชลบุรี แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช และพิจิตร ตั้งเป้าใส่ขาเทียมผู้พิการขาขาดฟรี 600 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ขณะนี้ทั่วประเทศมีคนพิการ 1.5 ล้านกว่าคน สาเหตุจากอุบัติเหตุ และเบาหวาน ตั้งเป้าบริการทำขาเทียมให้คนขาขาดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559

หน้า 1 จาก 323