• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์อาหารประเทศไทย ทั้งด้านความมั่นคง  ชูเอกลักษณ์โดดเด่นอาหารไทย มีคุณภาพ  ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ  เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารปลอดภัย สุขอนามัยสูง 1 ใน 10 ของโลก เผยไตรมาสแรกปีนี้เร่งเฝ้าระวังผักและผลไม้ทั่วประเทศ 13,000 ตัวอย่าง พัฒนาแหล่งรับซื้อ/แหล่งรวบรวม/แหล่งจำหน่ายผักและผลไม้ ให้มีระบบประกันคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)และพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายในอาหารยอดฮิตบริโภค 6 ชนิด เช่นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ลดโรคเรื้อรัง คาดประกาศใช้ช่วงกลางปีนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ประชุมหารือชี้แจง กรมสรรพสามิต ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำความเข้าใจหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และร่วมผลักดันให้เป็นเครื่องมือรัฐใช้ปกป้องเยาวชนไม่ตกเป็นทาสบุหรี่ และปกป้องสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่อีกกว่า 50 ล้านคน

 

วันนี้ (31 ม.ค. 58) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมที่ดินทั่วประเทศ กว่า 10,000 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึง การทำงานของกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้ว่า เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ และมีอำนาจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงานบริการประชาชน โดยให้ทุกกระทรวงเร่งดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดทำโครงพิเศษภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการเน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนทั้งในเรื่อง “ความโปร่งใส เป็นธรรม” และ “บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้” ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมเป็นอย่างดีจากประชาชนถึงการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ สำหรับการให้บริการประชาชนในส่วนของกรมที่ดิน ที่มีการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในแต่ละปีมีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งพัฒนางานในด้านบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ” โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ให้บริการด้วยไมตรีจิต (Service mind) รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน เช่น การติดตั้งระบบจ่ายคิวบริการอัตโนมัติ (QR Code) เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนผู้มาใช้บริการ การจัดทำคู่มือรับประกันระยะเวลาบริการ รวมทั้งการเร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ การให้บริการในรูปแบบ Smart Service และการเป็น “ผู้นำในเรื่อง Digital Economy” ในอนาคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขอให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ควบคู่ไปกับการยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและกระทรวงมหาดไทย 

มท. เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล สั่งการทุกจังหวัด ปรับหลักสูตรบำบัดให้มีมาตรฐาน และเพิ่มฝึกทักษะอาชีพ ย้ำต้องให้ผู้ผ่านการบำบัด สามารถกลับคืนเป็นคนดีของสังคม

วันนี้ (30 ม.ค. 58) นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด มีเป้าหมายในการบำบัดทุกระบบ จำนวน 230,000 ราย พร้อมทั้งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในปี 2557 - 2558 ให้ได้ร้อยละ 80 ของจำนวน 230,000 ราย รวมถึงได้กำหนดเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลืออย่างน้อย 70,000 คน

ธ.ก.ส. เผยผลงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาและชาวสวนยางพารา  ตามนโยบายรัฐบาลแล้วเกือบ 100 % พร้อมอัด4  มาตรการรักษาระดับราคามันสำปะหลัง ล่าสุดอัดฉีด 3,000 ล้าน หนุนเกษตรกรชะลอการขุดมันสำปะหลัง

วันนี้ (๓๐ ม.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “การสัมมนากรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ” และมอบโล่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่องค์การสวัสดิการสังคม พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สวัสดิการสังคมกับการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและการพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  ๖๐๐ คน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัด ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันนี้ (๓๐ ม.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

รมว.แรงงานเปิดงาน ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงแรงงาน ‘ให้เว้นการควรเว้น ประพฤติการควรประพฤติ’ ทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน เพื่อแผ่นดิน

พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดมาตรฐานการเก็บภาพลายพิมพ์นิ้วมือและการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือ

หน้า 1 จาก 231