• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

นายธวัชชัย ไทยเชียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๘

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “อนาคตเมืองไทย”

 

วันนี้ (๖ มี.ค. ๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด "๒ ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งฯ:เสริมพลังสตรี สร้างพลังสังคม”โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนำศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชายมาใช้อย่างสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักต่อสังคมในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมต่างๆ เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง และได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม อย่างยั่งยืน

วันนี้ (๖ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๑๑๔/๕๗-๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายชิเกะกะซุ ซะโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้หัวหน้าผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียองค์การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพลังงานใหม่ (NEDO) นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ เพื่อรายงานผลและหารือโครงการสาธิตการใช้ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นพลังงานในประเทศไทยและโครงการสำรวจระบบกำจัดขยะในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม

 

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asain Society of Internationnal Law – AsianSIL) และคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ ของ AsianSIL

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ...

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอรายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ไทยโดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch) ว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. (เวลาประเทศไทย) Fitch ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินตรา ต่างประเทศของรัฐบาล (Long-term and Short-term Foreign Currency Issuer Default Rating) ที่ BBB+ และ F2 ตามลำดับ รวมทั้งยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาทของ รัฐบาล (Long-term Local Currency Issuer Default Rating) ที่    A- และคงสถานะมุมมองความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวของรัฐบาลในระดับมี เสถียรภาพ (Stable Outlook) พร้อมทั้งยืนยันเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country Ceiling) ที่ระดับ A- และอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิสกุลเงิน ตราต่างประเทศและสกุลเงินบาท (Senior Unsecured Foreign and Local Currency Bonds) ที่ระดับ BBB+ และ A- ตามลำดับ

หน้า 1 จาก 285