• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปรินส์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องโรงเรียนเอกชนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จำนวนทั้งสิ้น 22 โรง

บตท.ร่วมประชุมตลาดรองเอเชีย

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014

เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัว “สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs ”  ใน จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคใต้   เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน   มีเงินหมุนเวียน ลงทุน ปรับปรุง   หนุนธุรกิจเติบโต  เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัว

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ก.แรงงาน จัดสรรงบจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ 58 หวังให้ประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยน้ำท่วมและพื้นที่ ที่มีความต้องการรวม 28 จังหวัด มีอาชีพ มีรายได้ ด้วยกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ดร.พงษ์ภัฏ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

หน้า 1 จาก 156