• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๙๖/๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

**************************************

โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้มีการดำเนินการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับหน่วยปฏิบัติ และโดยที่ในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ประกอบด้วย

๑. รองผู้บัญชาการทหารบก - ประธานกรรมการ

๒. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - กรรมการ

๓. ปลัดกระทรวงกลาโหม - กรรมการ

๔. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - กรรมการ

๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรรมการ

๖. ปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรรมการ

๗. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กรรมการ

๘. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - กรรมการ

๙. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรรมการ

๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ - กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ - กรรมการ

๑๓. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - กรรมการ

๑๔. เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - กรรมการ

๑๕. อธิบดีกรมบัญชีกลาง - กรรมการ

๑๖. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ - กรรมการ

๑๗. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ - กรรมการและเลขานุการ

๑๘. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙. รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๐. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ