• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๙๕/๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

....................................


เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นได้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบจึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

ข้อ ๑ ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ ดังนี้

(๑) ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนหนึ่งตำแหน่ง

(๒) ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในกระทรวงพาณิชย์

จำนวนหนึ่งตำแหน่ง

ข้อ ๒ ให้ นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ ๑ (๑) เป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ ๓ ให้ นายสมชาติ สร้อยทอง พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวาจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อ ๑ (๒) เป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ ๔ ให้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ ทรงคุณวุฒิ) และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อ ๕ ให้ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน

ข้อ ๖ ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่

วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๗ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว

ให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่ง

อยู่เดิม

ข้อ ๘ เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย

ข้อ ๙ เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้ว ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุธศักราช ๒๕๕๗

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ