• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๕ / ๒๕๕๗ เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ ๙๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่ง

และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

...............................................

 

เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างต่อ เนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้นายกวิน ทังสุพานิช พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข้อ ๒ ให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๓ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ มิให้นำมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามประกาศนี้

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกอบด้วย

(๑) นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการ

(๒) นางดวงมณี โกมารทัต กรรมการ

(๓) นางปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการ

(๔) นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย กรรมการ

(๕) นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ กรรมการ

(๖) นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการ

(๗) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการ

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ เป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๗ เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๔ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ