• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
15 ธันวาคม 2555

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานหนึ่งทศวรรษ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ เวทีกลาง อาคารฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น.

เรียน    ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
ผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติ


ก่อนอื่นต้องบอกว่าดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานหนึ่งทศวรรษ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการจัดขึ้นครั้งนี้

ดิฉันถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งใหญ่ของปีนี้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่พิเศษสำคัญคือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาชุมชนกับการเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรได้มาร่วมกันเรียนรู้ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ดิฉันเรียนว่าตั้งแต่รัฐบาลได้เริ่มต้นโครงการ OTOP จากการเรียนรู้ของแนวคิดคือ หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาที่เป็นหลักที่เราประพฤติร่วมกับการน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบ 10 ปี ของการพัฒนา OTOP  ของไทย ซึ่งก็มีการพัฒนามาหลาย ๆ ระยะตั้งแต่เริ่มต้น เช่นแนวคิดในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การคัดสรรผลิตภัณฑ์ จาก 1 ดาว เป็น 5 ดาว รัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมทางด้านการตลาด การคิดค้นผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนเข้าสู่การท่องเที่ยว และส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพและคุณภาพสินค้า มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพ และยังผลของการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ถือว่าตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ณ วันนี้มียอดจำหน่ายต่อปีกว่า 70,000 ล้านบาท ยอดส่งออกกว่า 10,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการมากกว่า 30,000 ราย ถือว่าเป็นศักยภาพที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลก็คงจะมุ่งในการสร้างเสริมการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและสินค้า OTOP ทั้งทางด้านของคุณภาพ ปริมาณ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การออกแบบ และสะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับและมียอดขายที่พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่มีหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่เราเข้ามาร่วมกัน ในการที่จะพัฒนาและยกระดับสินค้าให้เป็น 5 ดาว รวมถึงการช่วยยกระดับผู้ประกอบการให้ก้าวสู่สังคม ภายใต้โครงการ OTOP+  แม้กระทั่งบริการต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้เข้ามาร่วมในการบริหารช่องทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันเกิดความร่วมมือของห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่จะยกระดับสินค้าชุมชนสู่ห้างสรรพสินค้าเพื่อไปสู่การขายที่เป็นมืออาชีพ เช่น ห้างเซ็นทรัลได้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า OTOP  ทั้งขายทางตรงและทางแคตตาล็อก และมีการสร้างเว็บไซต์ต่าง ๆ ในอนาคตอยากมีศูนย์กระจายสินค้า OTOP  เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกอย่างมืออาชีพ เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชน และชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับและจะเห็นได้ความชื่นชมในสินค้าที่เติบโตขึ้น

นอกจากนี้ในกลุ่มของกิจกรรม วันนี้ก็มีงานสัมมนาแห่งชาติ OVOP/OTOP International ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะเรียนรู้การพัฒนาของ OTOP ให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งรัฐบาลก็จะร่วมกันในการพัฒนาด้วยอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการทุกท่านที่ทำให้ความสำเร็จของ OTOP ในวันนี้เกิดขึ้น ในนามของรัฐบาลข้อเป็นกำลังใจให้หน่วยงานทุกแห่ง ผู้ประกอบการทุกรายที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รายได้ เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนตลอดไป

ดิฉันขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คณะผู้จัดงานและผู้ประกอบการทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญและขอถือโอกาสนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันเปิดงาน หนึ่งทศวรรษ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554


………………………………………………….

 


กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
เกศกนก/ถอดเทป