• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
25 มิถุนายน 2553
คำกล่าว นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล  วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.
นมัสการพระคุณเจ้า
รองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงและเลขาธิการ ป.ป.ส.
คณะกรรมการข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน                   
          ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553 ในวันนี้ ผมขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมกับบุคคลและทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลจากการทุ่มเท เสียสละ และเอาจริงเอาจังกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด                  
          รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มศักยภาพในการจัดการกับปัญหานั้น ได้ดำเนินการทั้งด้านการจัดระบบทั้งในเรื่องของข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ให้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน และการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิดในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการกำหนดนโยบายในด้านอื่น ๆ เพื่อเอื้อต่อการที่จะป้องกันปัญหายาเสพติดและทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นไปในลักษณะที่ครบวงจรและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการนำยุทธศาสตร์ 5 รั้ว เข้ามาใช้เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดขยายเข้าไปในสังคมและชุมชนได้โดยง่าย                   
          การดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า ตัวเลขของการจับกุมได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถ้ามองในแง่ของสถิติในการจับกุม ไม่ว่าจะเป็นคดี ไม่ว่าจะเห็นจำนวนผู้ต้องหาหรือปริมาณของยาเสพติดที่สามารถจับกุมและยึดได้เพิ่มขึ้น  เวลาที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นก็จะมีการวิเคราะห์กันไปต่าง ๆ  นานาว่าเป็นเพราะประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายหรือเป็นการสะท้อนภาพปัญหาที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่จบ  แต่สิ่งหนึ่งซึ่งยืนยันได้คือ การดำเนินการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามนั้น  เรามีตัวเลขที่เห็นชัดเจนว่า  การจับกุมเข้าไปสู่รายใหญ่มากยิ่งขึ้น  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ความพยายามที่จะทำงานอย่างเป็นระบบเข้าไปทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอย่างชัดเจนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กรณีของเครือข่ายที่มีอยู่ในเรือนจำ อย่างนี้เป็นต้น                  
          อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น  เป็นเรื่องที่จะต้องมีความต่อเนื่องและจะต้องมีการพัฒนาให้เท่าทันกับสภาพปัญหาที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ว่า การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วได้บ่งบอกชัดเจนว่า  มีความพึงพอใจกับการทำงานของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น  แต่พอในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมากลับพบว่า  สภาพความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและความวิตกกังวลต่อสภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนกับเยาวชนนั้นกลับเริ่มมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง                  
          นอกจากนั้น สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ  สภาพปัญหามีความรุนแรงขึ้นในแง่ของวิธีการตอบในการตอบต่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  มีการนำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนมีมากขึ้น และที่สำคัญคือ ในการจับกุมแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครในระยะหลัง ไม่ได้มีเฉพาะผู้ค้า แต่เริ่มมีกระบวนการการผลิตเข้ามาสู่ในบางชุมชนด้วย                  
          เพราะฉะนั้น  รัฐบาลจึงได้ติดตามแนวโน้มและสภาพปัญหาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของแนวทางการทำงานอยู่ตลอดเวลา  และทำให้การผลักดันยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันเข้ามาสู่ยุทธศาสตร์เป็นระยะที่ 2  ซึ่งทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดเอาไว้ มีเป้าหมายสำคัญอยู่ 4 ประการ ดังนี้   1) การลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่และกลุ่มปัญหาที่มีนัยสำคัญ 6 จุด ใน 3 กลุ่มพื้นที่ ซึ่งจะมีทั้งจังหวัดชายแดนภาคเหนือ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และมี 3 ระบบปฏิบัติการสำคัญคือ การนำผู้เสพเข้าบำบัดรักษาด้วยกระบวนการชุมชุนและประชาสังคม ซึ่งเป็นมาตรการที่สมัครใจ  การบังคับบำบัดและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ   2) การลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ   3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน ประชาสังคมให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกจังหวัดและอำเภอ โดยมุ่งเน้น 285 อำเภอเป้าหมาย  4) การเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบกลไกและกระบวนการบริหารจัดการ  ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานจะมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามเป้าหมายให้สัมฤทธิ์ผล เหมือนกับที่ได้ทำมาในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกันในระยะที่1                 
          อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น  ที่สุดแล้วความสำเร็จจะอยู่ที่เรื่องของการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่าย และสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสังคมที่มุ่งในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ผมจึงขอเรียนว่า รัฐบาลยังมีนโยบายอย่างแน่วแน่ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรและพี่น้องประชาชนที่ทำงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดโดยตรง และที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ เช่น  ปัญหาของเด็กและเยาวชน  การเพิ่มพื้นที่ที่มีความสร้างสรรค์ พื้นที่ในเชิงบวกยังคงเป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนโดยชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  สถาบันและสถานศึกษาต่าง ๆ  เพื่อที่จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ และไม่เข้าไปสู่วงจรในเรื่องของอบายมุขและยาเสพติด                 
          นอกจากนั้น การเดินหน้าในการที่จะมีการประสานให้เกิดการบูรณาการและความเป็นเอกภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง   รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านยาเสพติด  รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้และเข้าปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่จะให้มีการช่วยเหลือครอบครัวของบุคคลเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ                  
          ผมจึงขอย้ำว่า  ระยะเวลาจากนี้ไปเรายังต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้  ซึ่งยังคงเป็นปัญหาต้น ๆ  ที่พี่น้องประชาชนสะท้อนว่า เป็นความวิตกกังวลและเป็นความห่วงใยต่อแนวโน้มของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น                   
ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณในความเสียสละของทุก ๆ ท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และหวังว่าทุกท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนใกล้ชิด  พี่น้องประชาชนโดยคนทั่วไป ในการที่จะร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป                
          ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โปรดปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยอันตรายทุกประการ และขอให้ดลบันดาลประทานความสุข ความเจริญ และความสำเร็จก้าวหน้าในสิ่งอันพึงปรารถนาให้แก่ทุกท่านโดยทั่วกัน  ขอขอบคุณ                                                                             --------------------                                                                                                                            
           กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก                                                                                                           ชมพูนุช/ถอดเทป