• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
3 ธันวาคม 2552
คำปราศรัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันคนพิการสากล" ประจำปี 2552 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

พี่น้องคนพิการและพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลาย

ในโอกาส วันคนพิการสากล วันที่ 3 ธันวาคม ศกนี้ ผมในนามของคณะรัฐบาล ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนพิการและผู้ที่ทำงานด้านคนพิการทุกคน ด้วยความจริงใจ            

คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงานที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ และสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ให้แก่ชาติบ้านเมืองผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และศิลปะ เป็นต้น โดยเฉพาะในด้านกีฬานั้น  พี่น้องคนพิการได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันอย่างมากทั้งในระดับอาเซียนพาราเกมส์และพาราลิมปิคเกมส์ โดยเฉพาะในกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ผ่านมา นักกีฬาคนพิการไทยได้มีการพัฒนาศักยภาพทั้งรูปแบบการแข่งขันและสถิติไปมาก ทำให้เราได้รับเหรียญรางวัลจำนวนมากถึง 157 เหรียญ และสามารถรักษาตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ได้เป็นสมัยที่ 4    

องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันคนพิการสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลคนทั่วไป                        

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550  และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช  2550-2554 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคของคนพิการมาโดยตลอด และในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินงานเพื่อคนพิการอย่างต่อเนื่องในนโยบายด้านคนพิการหลากหลายประการ เช่น

หนึ่ง  ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง  รัฐบาลได้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการ จดทะเบียนให้แก่คนพิการ ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ ทั้งบริการทางการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐ  รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ และส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกฎหมาย                               

สอง  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้ คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ลดการพึ่งพาผู้อื่นให้มากที่สุด ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อคนพิการ                        

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  เห็นชอบให้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ และให้หน่วยราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต  ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสถานีตำรวจ  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ทางลาด ห้องน้ำ  ที่จอดรถ ป้าย และสัญลักษณ์  ตลอดจนการให้บริการข้อมูลแก่คนพิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วนภายในปี พุทธศักราช 2554                       

สาม  ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแก่คนพิการ  รัฐบาลได้ดำเนินการสร้างหลักประกันให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และมีความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างเต็มที่ ปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบตามที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)  ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ  โดยประกันความเป็นธรรมที่จะให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามกฎหมายได้ ในขณะเดียวกันก็ได้มีแผนที่จะดำเนินการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าความแก้ต่างคดีต่าง ๆ ให้แก่คนพิการด้วย                       

สี่  จัดให้มีระบบบริการล่ามภาษามืออย่างทั่วถึง  ได้มีการกำหนดเป็นระเบียบเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบริการล่ามภาษามือได้ในกรณีต่าง ๆ เช่น การติดต่อขอใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงาน การติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์หรือการกล่าวโทษ การเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น การเข้าร่วมประชุม  สัมมนาหรือฝึกอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย

ห้า  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเป็นเฉพาะกรณี  ได้มีการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการ  ที่มีสภาพความพิการมาก เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่สำคัญในการดำรงชีวิต หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ และช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการด้วยการให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมทักษะการดูแลคนพิการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ  การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ดูแลคนพิการที่ต้องดูแลคนพิการที่มีความพิการมากและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และการให้สิทธิผู้ดูแลสามารถกู้เงินทุนประกอบอาชีพแทนคนพิการ เป็นต้น                   

ละหก  จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  รัฐบาลได้กำหนดระเบียบให้มีการจ่ายเบี้ยความพิการแก่คนพิการทุกคนที่จดทะเบียน เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ และเพื่อเอื้ออำนวยให้คนพิการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พี่น้องคนพิการและประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลาย     

นโอกาสวันคนพิการสากลปีนี้ ผมขอยืนยันในเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมสิทธิ สร้างโอกาส และให้ความเสมอภาคแก่คนพิการอย่างทั่วถึง และขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวคนพิการให้เป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคนพิการอย่างต่อเนื่อง และขออวยพรให้พี่น้องคนพิการทุกท่านมีกำลังใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมรับผิดชอบที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตลอดไปสวัสดีครับ 

-----------------------------------

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก