• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์
คำกล่าว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในพิธีเปิดงานสื่อมวลชนสังสรรค์ ประจำปี 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 19.10 น.
คำกล่าวนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เนื่องในพิธีมอบรางวัล การประกวด “Thailand Energy Awards 2010” วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 14.30 น. ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล
คำกล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสกลุ่มผู้นำสตรีแม่บ้านระดับหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน จำนวน 684 คน เข้าเยี่ยมคาวระและรับโอวาท ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 07.30 น.
คำกล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน : ปฏิรูปสังคมจากฐานราก ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น.
คำกล่าว ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลและสรุปผลโครงการต้นกล้าอาชีพ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 17.40 น.
คำกล่าว  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เนื่องในพิธีปิดและมอบรางวัล Thailand Kaizen Award 2010 ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่  27  สิงหาคม  2553  เวลา  15.30  น.
คำกล่าว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น.
คำกล่าวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนารัฐสวัสดิการที่เหมาะสมกับสังคมไทย" ณ ห้องธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น.
คำกล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ e-Commerce เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ ห้องประชุม 3502 ชั้น 5 อาคารรัฐสภา 3 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 14.15 น.
คำปาฐกถาพิเศษ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่อง "การวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อสังคมและเศรษฐกิจไทย" ในโอกาสเปิดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น.