• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์
คำกราบบังคมทูลรายงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "รำลึกครบ 100 ปี พระบรมรูปทรงม้า" และโครงการ "ผลิตและเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์" นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ผู้กราบบังคมทูล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15.00 น.
คำกล่าวของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ในพิธีกดปุ่มโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.15 น.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ
คำกล่าวของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1429 ณ อาคารบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลอง 9 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เวลา 22.45 น.
คำกล่าว ของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Chiangmai Zoo Aquarium ณ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Chiangmai Zoo Aquarium สวนสัตว์เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น.
คำกราบบังคมทูลรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธียกสัปตปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ผู้กราบบังคมทูล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 17.00 น.
คำกล่าวของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ณ แกรนด์ไดมอน บอลรูม อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.15 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 น.
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
สาร ของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสสิ้นสุดการถือศีลอด และวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551