• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมค่ายวชิราลงกรณ์ (พลร่มพิเศษ)

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมค่ายวชิราลงกรณ์ (พลร่มพิเศษ) พร้อมชมการสาธิตแสดงขีดความสามารถทางทหารของหน่วยรบพิเศษ

วันนี้ (31 ต.ค.56) เวลา 16.00 น. ณ ค่ายวชิราลงกรณ์ (พลร่มพิเศษ) ตำบลป่าตาล จังหวัดลพบุรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายวชิราลงกรณ์ (พลร่มพิเศษ) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

เมื่อ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงค่ายวชิราลงกรณ์ (พลร่มพิเศษ) ได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจัดหน่วยและหน้าที่ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ และชมการสาธิตการการจัดหน่วยและยุทโธปกรณ์หน่วยรบพิเศษ (Static Display) ตลอดจนชมการสาธิตการแสดงขีดความสามารถทางทหารของหน่วยรบพิเศษ เช่น การช่วยเหลือตัวประกัน การปฏิบัติการทางน้ำ (ชุดโจมตี) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น และขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ก่อนเดินทางต่อไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี เพื่อรับฟังสรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 5/2556 ต่อไป

สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2526 เพื่อเป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังรบพิเศษทั้งปวงแทนศูนย์สงครามพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ ตั้งแต่การวางแผน อำนวยการ กำกับการฝึกศึกษา และ การปฏิบัติการ เป็นหน่วยหวังผลทางยุทธศาสตร์ มีบทบาทในการออมกำลังและชดเชยอำนาจการรบที่เสียเปรียบ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกองทัพบกเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของปฏิบัติการสงครามพิเศษที่ สามารถเผชิญและลดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นเป็นหน่วยแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2497 ที่บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ในนามของกองพันทหารพลร่ม ที่ตั้ง ณ บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี พ.ต.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันทหารพลร่มในยุคแรกได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนงานโครงการของกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนต่างก็ประจักษ์ถึงขีดความสามารถของกองพันทหารพลร่มในเรื่อง การรบ การกระโดดร่ม การช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของ ลักธิคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันความต้องการที่จะใช้หน่วยทหารพลร่มปฏิบัติภารกิจมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยรบพิเศษได้รับการปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับ จากกองพันทหารพลร่มได้รับพิจารณาให้ขยายกำลังเป็น กองรบพิเศษ(พลร่ม) และต่อมาได้มีการขยายกำลังเป็นระดับกองพล คือ ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์ทางวิทยาการและศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ฝีกอบรม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ

 

---------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

วิไลวรรณ/รายงาน

Image Gallery