• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 1. นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 2. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 3. พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

ประกาศ

แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

-----------------------

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ

          1. นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

          2. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

          3. พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

          จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 124 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2551

เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

          นายกรัฐมนตรี

---------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก