• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ทำเนียบนโยบายรัฐบาล

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554

จากสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยในวันนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ๓ ประการ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (30 ธันวาคม 2551)

วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม กระทรวงต่างประเทศ

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 นั้น

นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ (7 ตุลาคม 2551)

วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551

นโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน

นายสมัคร สุนทรเวช (18 กุมภาพันธ์ 2551)

วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐบาลยังมีภารกิจสำคัญอื่น ๆ ในการวางรากฐานการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน และส่งเสริมภาคการผลิตและบริการให้สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตสินค้าและ บริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549 แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยปรารถนาที่จะแก้ไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการตรวจสอบการใช้ อำนาจรัฐทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอย่างกว้างขวาง

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548

เนื่องจากรัฐบาลคณะที่แล้วและได้ประกาศนโยบายในระหว่างการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าสี่ปีที่ผ่านมาเป็น ช่วงเวลาแห่งการซ่อมความหายนะ จากวิกฤตของประเทศ แต่สี่ปีต่อจากนี้ ไปเป็นช่วงเวลาแห่ง การสร้างชาติให้แข็งแกร่งยั่งยืน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศ พระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศ พระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ นั้น

นายชวน หลีกภัย (20 พฤศจิกายน 2540)

วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2540

ในสภาวะปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีตระหนักดีว่าปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งรัดแก้ไข คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ที่กำลังกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และปัญหามาตร ฐานการครองชีพ หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่างทันท่วงทีก็จะทำลายความ มั่นคงของประ เทศได้

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (11 ธันวาคม 2539)

วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2539

โดยมีเป้าหมายหลักของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะเทิดทูนและยึดมั่นในการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะสถาปนาความเชื่อมั่นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สรรค์สร้างความสมัครสมานสามัคคีและนำมาซึ่งการอยู่ดีกินดีของประชาชน

นายบรรหาร ศิลปอาชา (26 กรกฏาคม 2538)

วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2538

รัฐบาลมีเจตนารมณ์มุ่งเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและบูรณภาพแห่งเขต จะพัฒนาสถาบันการเมืองให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง จะสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ

หน้า 1 จาก 2