• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเห็นชอบ 5 แผนส่งเสริมรักการอ่าน ตั้งอาสาสมัคร 1 ล้านคน
กระทรวงศึกษาธิการ 18 ก.พ.-นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 แผนงาน

ประกอบด้วย

1) การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมจูงใจรักการอ่าน เช่น อ่านสะสมแต้ม คาราวานการอ่าน การอ่านในวาระสำคัญ 2) การเพิ่มสมรรถนะการอ่าน เช่น โครงการหนังสือพัฒนาทางสมองของเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ การอบรมภาษาไทย 3) การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการอ่าน เช่น จัดหาหนังสือมีคุณภาพเข้าห้องสมุด พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาห้องสมุด 4) เครือข่ายความร่วมมือการอ่าน เช่น ตั้งอาสาสมัครรักการอ่าน 1 ล้านคน จาก 7,000 ตำบล ส่งเสริมการอ่านชุมชน มีมุมหนังสือในที่สาธารณะ และ 5) การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมวันรักการอ่านอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 2 เมษายน 2553 นี้

ที่มา     : สำนักข่าวไทย
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก