• Fontsize 
  •   print
วช.ชูงานวิจัยตีแผ่อิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชูงานวิจัย สื่อกับการสร้างเรื่องเล่าและอิทธิพลต่อสังคมไทย ตีแผ่อิทธิพลของสื่อ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ศาสตราจารย์อานนท์ บุณยรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ในยุคบริโภคนิยมเช่นนี้ สื่อแขนงต่างๆ นับวันยิ่งมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม รวมถึงนำค่านิยม ความคิด ความเชื่อของสังคม ที่สื่อนำเสนอให้ผู้บริโภครับรู้ ซึ่งส่งผลต่อการตีความ การตัดสินใจของผู้บริโภค ต่อเรื่องราวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อนั้นๆ
ทั้งนี้ งานวิจัยสื่อกับการสร้างเรื่องเล่าและอิทธิพลต่อสังคมไทย มีผลการวิจัยการนำเสนอข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะการนำเสนอเป็นการเล่าเรื่องแบบอาชญนิยาย คือ มีการจัดเรียงเหตุการณ์ มีปมขัดแย้งและมีการสร้างจุดสนใจ มีการดำเนินเรื่อง มีการใช้ภาษาที่เร้าอารมณ์ หวือหวา สร้างจินตนาการผู้อ่านได้เป็นอย่างดีในการเสนอข่าว ส่วนผลการวิจัยการนำเสนอละครทางสื่อโทรทัศน์ไทยและต่างประเทศ โดยผลการวิจัยละครโทรทัศน์ไทย พบว่า มักจะผลิตซ้ำความคิดเรื่องการใช้อำนาจในการกำจัด ครอบครอง ด้วยความรุนแรงและความคิดเรื่องคนดีต้องอดทนเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังเป็นสังคมที่คนดีมักถูกกระทำ และต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ความดี ส่วนคนไม่ดีมักแสดงอำนาจในการครอบครองและแย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนา ด้านละครเกาหลี มีการนำเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อนกว่าและนำเสนอความคิดที่สร้างสรรค์กว่าละครไทย แต่ละครเกาหลีกลับไม่ได้มีอิทธิพลต่อความคิดและจิตใจของคนไทย กลับมีอิทธิพลเพียงเปลือกนอกเท่านั้น คือ ด้านวัฒนธรรมประชานิยม เช่น อาหารเกาหลี การท่องเที่ยว แฟชั่นวัยรุ่นเกาหลี

ที่มา    : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก