• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
บัญชีกลางรายงาน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเงินตอบแทน อสม.แล้ว
กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการรายละ 500 บาท รวมทั้งเงินตอบแทน อสม. ทั่วประเทศ แล้ว

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เปิดเผยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือรายละ 500 บาท และเงินตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รายละ 600 บาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 31,068.31 ล้านบาท   เงินอุดหนุนผู้พิการ จำนวน  4,739.58 ล้านบาท และเงินตอบแทน อสม. จำนวน 7,240.59 ล้านบาท  ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวและโอนให้ทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 เป็นจำนวน 15,230.92 ล้านบาท  2,086.50  ล้านบาท และ 321.46 ล้านบาท แต่ละประเภทตามลำดับ โดยเฉพาะเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นยอดเงินสำหรับเบี้ยยังชีพ 6 เดือน  ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นจำนวน 2,044.65 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 520.53 ล้านบาท  และ เมืองพัทยา ได้รับจำนวน 35.31 ล้านบาท ยังไม่ได้ขอเบิกมา ซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อประสานงานโดยเร็ว 

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กล่าวต่อท้ายว่า  ปัจจุบันระบบการจ่ายเงินต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางมีความคล่องตัวและรวดเร็วมาก ทุกรายการถ้าหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้วและขอเบิกเข้ามาผ่านระบบ GFMIS โดยไม่มีข้อผิดพลาด   ขั้นตอนการตรวจสอบ การอนุมัติคำขอเบิกและโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการหรือผู้มีสิทธิจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ  นอกจากนั้นยังมีระบบการตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีผ่าน Web Vender  สำหรับผู้ค้ากับหน่วยงานราชการ  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่ามีเงินเข้าบัญชีหรือยัง ถ้าโอนแล้วก็จะทราบว่าเป็นเงินจากหน่วยงานใด จำนวนเท่าไร  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ค้าอย่างมาก  ซึ่งไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์สอบถามกรมบัญชีกลางเหมือนเมื่อก่อน

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง