• Fontsize 
  •   print
กบข. แจ้งความคืบหน้าล่าสุด การแก้ไขสูตรบำนาญสำหรับสมาชิก กบข.

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  (ฉบับที่... พศ.....)  ในวาระที่ 1 ซึ่งร่าง พ.ร.บ. กบข. ดังกล่าวให้สิทธิผู้รับบำนาญใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ทั้งนี้ มีการได้รับหลักการร่าง พ.ร.บ. กบข. ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนออีก 2 ฉบับ  โดยมีสาระเพิ่มเติม คือ ปรับปรุงสูตรบำนาญเพิ่มเติมให้สมาชิก กบข. ได้รับบำนาญเพิ่มเติม   และขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป

ทั้งนี้   กบข. จะได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ มาแจ้งต่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องต่อไป  

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง