• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์
คำแถลงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน ณ อาคารรัฐสภา วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 10.45 น.
คำกล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน "118 ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริการ" ณ อาคารสถาศึกษาเคยมีปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น.
คำกล่าวปาฐกถาพิเศษ ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี หัวข้อ "เชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ ไทยแลนด์" ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทร้ลเวิลด์ วันอังคารที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 14.05 น.
คำกล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานการบรรยายเรื่อง "Fending Off Economic Crisis In Thailand" ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Four Seasons ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 10.20 น.
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 พ.ศ. ... ต่อรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา เวลา 14.00 น.
การบรรยายพิเศษของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและการบริหารประเทศในภาวะวิกฤติ ณ ห้องประชุมสุขุม นัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 14.00 -15.00 น.
คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของนายอภิสิทธิ์ เวชชาวีวะ นายกรัฐมนตรีในงาน "Prime Minister meets Investors"นายกรัฐมนตรีพบนักลงทุน ในหัวข้อ"Rising Above the Challenge" ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ปาฐกถาพิเศษของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่อง "ผ่าแผนปฏิบัติการ งานฟี้นฟูเศรษฐกิจไทย" (Rescuing the Thai Economy :Plan of Action)ในงานโพสต์ ฟอรั่ม 2009 "พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เช็นทรัลเวิลด์ เวลา 20.30 น.
คำกล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ 1 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 11.00 น.
คำกล่าว ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีบูชาบูรพาจารย์ และมอบรางวัลในพิธีงานวันครูประจำปี 2552 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 09.20 น.