• Fontsize 
  •   print
รมว.พม.มอบนโยบายเร่งด่วน เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ผู้บริหารประจำกระทรวง เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำชับการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ประชาชน
นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกประชุมผู้บริหารประจำกระทรวง เพื่อรับทราบนโยบายในภาพรวมที่รัฐบาลต้องการในดำเนินการพัฒนาสวัสดิการสังคม โดยเน้นการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รายละ 500 บาทต่อเดือน ให้เป็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว รวมทั้งการขยายวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนผู้สูงอายุเป็น 30,000 บาทต่อรายด้วย
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแก้ปัญหาหนี้สินของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโครงการบ้านเอื้ออาทรที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีผู้ซื้อ โดย กคช.อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขกับ กทม. ที่ยื่นข้อเสนอซื้อบ้านเอื้ออาทรประมาณ 10,000 หลังคาเรือน เพื่อจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ กทม. โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปประมาณเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งการเจรจาตกลงดังกล่าวเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้ กคช.ได้ระดับหนึ่ง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก