• Fontsize 
  •   print
ก.เกษตรฯร่วมกับกรมที่ดิน จัดทำโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช และโปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง เพื่อแนะนำเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับดิน และพืช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมที่ดิน จัดทำโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช และโปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง เพื่อแนะนำเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับดิน และพืช

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องกับธาตุอาหารในดิน และความต้องการของพืช เนื่องจากดินในแต่ละแปลงมีธาตุอาหาร ความต้องการใช้ปุ๋ย ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อความต้องการของพืชที่ปลูก จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชส่งผลให้เกษตรกรไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นที่พืชต้องการ และโปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง เพื่อใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการวิเคราะห์สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม พร้อมกับคำแนะนะวิธีการจัดการดิน โดยทั้ง 2 โปรแกรมใช้ฐานข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ทำการสำรวจ และแบ่งชนิดดินทั่วประเทศออกเป็นชุดดินชนิดต่าง ๆ นำมาเชื่อมโยงกับคำแนะนำการจัดการดินและธาตุอาหารพืช
ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเข้าไปติดต่อขอข้อมูลทั้ง 2 โปรแกรมได้ จากกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี 800 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก