• Fontsize 
  •   print
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัด ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทำพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ ที่เทศบาลตำบลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 9 แห่งทั่วประเทศ
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัด ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางการจัดการน้ำเสียด้วยหลักการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติที่เรียกว่าบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยนำโครงการพระราชดำริที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัดของเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 9 แห่งทั่วประเทศ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมทั้งการคัดเลือกพืชในท้องถิ่นที่เป็นตัวกรองน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามถวายพระพร และกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกล่าวนำคำปฏิญาณในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากนั้น ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรและบุคคลที่เป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 10 องค์กร และประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานต่าง ๆ 13 หน่วยงาน

ที่มา    : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก