• Fontsize 
  •   print
จัดหางานจังหวัดยะลา ขอเชิญ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสร้างงาน และจ้างงานเร่งด่วน ปี 2552
จัดหางานจังหวัดยะลา ขอเชิญนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสร้างงาน และจ้างงานเร่งด่วน ปี 2552
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้อนุมัติกรอบอัตราการจ้างงานโครงการสร้างงาน และจ้างงานเร่งด่วน ปี 2552 กลุ่มภารกิจการฝึกทักษะ อาชีพความต้องการของประชาชน และโอกาสการมีงานทำจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดยะลา จำนวน 380 อัตรา แยกเป็นการจ้างงานในส่วนราชการ 90 อัตรา และจ้างงานในสถานประกอบการ 290 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด แจ้งความต้องการพร้อมแนบหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างหรือผู้มีอำนาจลงนาม สำเนา รายชื่อลูกจ้างของสถานประกอบการรายเก่า ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนที่ผ่านมา ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง ทั้งนี้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ในปี 2551 จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้เข้าร่วมโครงการสร้างงาน และจ้างงานเร่งด่วน ในปี 2552 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7336 2614-16 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอ: กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก