ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 17 ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 18 ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 19 ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 20  
   
           
           
  ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 21 ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 22 ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 23 ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 24  
   
           
           
  ไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 25